Personvernerklæring Fender Marine AS

Personvern og behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for alle ansatte i Fender Marine AS.
Fender Marine AS (org. no. 988 494 534) og Fender Marine AS avdeling Oslo (org nr. 925 583 316) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes og eventuelt oppbevares.  Alle ansatte har gjennomgått og er kjent med gjeldende regler for GDPR.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

Navn/firmanavn — personnummer/ organisasjonsnummer - kontaktperson - adresse/fakturaadresse - telefonnummer og epostadresse — bankkontonummer, politidokumenter. Bankkontonummer innhentes kun i forbindelse med utbetaling av erstatning for skade og utbetaling av retur premie. Politidokumenter innhentes i forbindelse med skadesaker. 

 

Hvordan informasjon innhentes?

Fender Marine innhenter kun nødvendige opplysninger gjennom direkte forespørsler knyttet til konkrete forsikringsavtaler/skadesaker og det hentes kun inn opplysninger som trengs for å kunne tilby forsikring/behandle skader.  Det innhentes/samles ikke inn personopplysninger på generell basis.  I forbindelse med skade innhentes det kun opplysninger som trengs for å behandle skade hendelsen.

Det er frivillig å oppgi ovennevnte informasjon. Hvis forsikringstaker velger å ikke oppgi disse personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi forsikringstilbud, behandle skadesaker eller tilby andre tjenester Fender Marine tilbyr.

 

Formålet med informasjonen som innhentes:

For å kunne gi saksbehandler korrekte opplysninger for beregning av forsikringspremie og sende forsikringsoppgjør til riktig person. Videre å oppfylle krav nedfelt i «Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)».

Alle dokumenter og mottatte data / informasjon lagres i vårt elektroniske system for polisebehandling på en sikker server med tilgang kun for ansatte med unik bruker ID, brukernavn og passord. 

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter utenom i spesielle skadesaker hvor autoriserte eksterne firma engasjeres for å bistå i skadebehandlingen slik som advokater, utredere o.l.

 

Rettigheter:

Som forsikringstaker har du rett til å kreve innsyn i person-opplysningene som vi har om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til loven.

Dersom du mener at Fender Marine ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til loven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndighet. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon:

Fender Marine AS
Markeveien 1 B, 5012 Bergen
Telefon 5533 2800
E-post: post@fender.no

 

Klagebehandling:

Info om klager og klagebehandling finner du her